För dig som arbetar med omställning och förebyggande insatser

KFS-företagens Trygghetsfond hjälper arbetstagare som hotas av uppsägning eller blir uppsagda med råd och stöd. Vi ger också stöd till dig som är facklig företrädare och till dig som är arbetsgivare. Vi vet att samarbete mellan parterna är en framgångsfaktor. Vårt mål är att i första hand förebygga att anställda sägs upp på grund av arbetsbrist. I andra hand hjälper vi uppsagda till ny sysselsättning.

Förebyggande arbete

Att arbeta med förebyggande insatser handlar om att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. Det rör sig om såväl strategisk kompetensförsörjning och att möta behov av nya tjänster som att vara en attraktiv arbetsgivare.

Nu finns möjlighet att ta del av medel för kompetensutveckling, ohälsa, stödsamtal och projektledning för att minimera risken för framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Alla Sobonaföretag kan ansöka om medel. Det finns inget fastställt belopp för respektive företag. Alla projektansökningar får en likvärdig bedömning utifrån kollektivavtalet. Det skapar goda möjligheter för samtliga företag oavsett storlek att arbeta med kompetensutveckling. Det finns också möjlighet att göra gemensamma kompetensutvecklande insatser exempelvis inom olika branscher.

De medarbetare som berörs av insatserna är fortsatt anställda, det finns inget krav på viss anställningstid och även visstidsanställda kan omfattas.

Projektansökan sker via Omställningsfondens webbplats Handläggningstiden för projektansökningar är cirka 6 veckor. Under sommaren sker ingen handläggning av projektansökningar men det går ändå att göra själva projektansökan.

Samarbete innan det händer

Vi vill gärna komma in så tidigt som möjligt i en omställningsprocess. Du kan kontakta oss redan under varselskedet för att få råd och information.

Vår erfarenhet är att samarbete är ett framgångsrikt arbetssätt. Därför träffas vi gärna gemensamt, både fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter. Fonden ägs av parterna gemensamt och även beredargruppen är partsammansatt. Finns det önskemål om att få information partsvis kan vi välja en sådan dialog också.

Vi vet att ju tidigare vi hanterar problemen desto fler lösningar kan vi hitta. Kontakta oss därför redan när ni planerar förändringar som kan komma att minska antalet anställda. I många omställningssituationer finns det alternativ. Vi kanske kan hitta andra lösningar som kompetensutveckling, utbildning eller något annat. Genom att så tidigt som möjligt samarbeta med alla parter kan vi utforska alternativ och hitta lösningar som är bra för både företag och anställda. Vi har lång erfarenhet av omställning och kan ge råd och stöd genom hela processen.

När uppsägning inte går att undvika

Ibland går det inte att undvika uppsägningar. Vi kan ge rådgivning och stöd till arbetsgivare genom hela omställningsarbetet. Vi kommer gärna till arbetsplatsen och informerar om fonden och på vilket sätt vi kan bidra i omställningsarbetet. Vi kan också tidigt sätta in stödåtgärder som hjälper den som blir uppsagd.

Som facklig företrädare kan du kontakta oss för att få råd och tips kring medlemmens specifika situation. Den som sägs upp kan också kontakta oss direkt men det är arbetsgivaren som ansvarar för att anmäla den uppsagde medarbetaren till fonden.

Anmäla medarbetare till fonden

Det är du som arbetsgivare som ska påbörja ansökan till oss för varje uppsagd medarbetare. Fyll i vår blankett och se till att den uppsagde medarbetaren fyller i sina uppgifter och skriver under innan du skickar in den till fonden. Du ska också bifoga kopia på MBL-protokoll (och eventuell turordningslista från arbetsbristförhandling). Om du är i varselstadiet kan du istället kontakta oss för mer information om hur du går till väga.

Vem omfattas?

KFS Trygghetsfond är trygghetsfonden för de företag som tidigare var medlemmar i KFS men som nu är medlemmar i Sobona. KFS Trygghetsavtal omfattar i stort sett alla fast anställda som varit anställda minst ett år med en arbetstid på över 16 timmar per vecka. Det finns några undantag även om ovanstående krav är uppfyllda och det är VD i företaget, yrkesgruppen personliga assistenter, anställda vid länsmuseer och några fler företag.

Från och med 2018 kan vi också erbjuda omställningsstöd för anställda som sägs upp av personliga skäl där skälet är ohälsa. Under Vem kan få stöd hittar du mer information om vilka krav som ställs för att omfattas av fonden. Du kan också kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Längre handläggningstid

Handläggningstiden för projektansökningar inom ramen för förebyggande insatser är för närvarande cirka 6 veckor. Under sommaren görs ett uppehåll vilket medför längre handläggningstid.