Avslut på grund av nedsatt arbetsförmåga

En medarbetare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där grunden för överenskommelsen är nedsatt arbetsförmåga, omfattas av KFS-Trygghetsfonds aktiva insatser, dock inte av ekonomiska förmåner.

Detta förutsätter: 

 • Att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet 
 • Att omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren är uttömda  
 • Att arbetsgivaren har varslat och underrättat om uppsägning enligt LAS, samt 
 • Att det vid begärd överläggning träffas en överenskommelse om att anställningen avslutas och omställningsinsatsen är en del av överenskommelsen.

Aktiva insatser

 • Aktiva insatser tillämpas om villkoren ovan är uppfyllda.
 • Det är viktigt att medarbetaren ges möjlighet att få information från KFS-Trygghetsfond om vad aktiva insatser innebär. Detta bör ske så tidigt som möjligt i processen, innan överenskommelse träffas.
 • Ekonomiska omställningsförmåner från KFS-Trygghetsfond gäller inte.

Frågeställningar vid överenskommelsen

 • Det är viktigt att bedöma arbetsförmågan så att medarbetaren kan tillgodogöra sig KFS-Trygghetsfond aktiva insatser där syftet är att få ett nytt arbete hos annan arbetsgivare alternativt att starta eget.
 • Det är viktigt att informera medarbetaren om dennes ansvar att kontakta respektive myndighet för information om SGI, sjukpenning och A-kassa. Även AFA kan vara aktuellt att kontakta.
 • Det är viktigt att kontakta Försäkringskassan om en pågående samverkan finns eller kan startas.

Om arbetstagaren tackar ja till överenskommelsen ska det tydligt framgå

 • Att nedsatt arbetsförmåga ligger till grund för överenskommelse om avslut.
 • Att aktiva insatser från KFS-Trygghetsfond ingår.


Om arbetstagaren tackar nej till överenskommelsen:
Arbetstagaren omfattas inte av KFS-Trygghetsfond aktiva insatser vid uppsägning av personliga skäl enligt gällande kollektivavtal.